Şantiye Yönetimi

Şantiye kuruluşundan, kaba ve ince inşaat yapımı sonuna kadar Şantiye Teknik Yönetim Hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda; Şantiyede yapılacak olan tüm imalatların, genel ve özel Teknik Şartnamelere, Standartlara ve İş Sözleşmelerine uygun olarak ve daha önce belirlenmiş olan iş programına uygun şekilde yapılması sağlanır.

İnşaat sahasının en verimli şekilde kullanılması sağlanarak, İnşaat  Yönetim Planı hazırlanır. Zaman – Kalite –Maliyet Yönetimi de Şantiye Yönetiminin temel taşlarındandır.

Şantiyedeki tüm Taşeron Firmalar ile iş başlangıcında yapılmış olan İş Sözleşmelerine uyumun kontrolü, olası sorunların zaman kaybetmeden çözülmesi sağlanır. Taşeron Firmalar arasındaki iş akışının birbirine zarar vermeden ve uyum içinde devam etmesi için gerekli organizasyon da Şantiye Yönetimi tarafından yapılır.

 Aşağıdaki her bir iş tanımı, Şantiye Yönetimi Hizmetimizin çok önemli birer parçasıdır. 

Doküman Yönetimi

Tüm Taşeronların Sözleşmeleri, İş Programları,  Projeler, Şartnameler, ile Maliyet Projeksiyonları derlenerek Bilgi İşlem altyapısı oluşturulur.

Proje revizyonları ve değişiklik talepleri ile, gerçekleşen imalatların  rahatlıkla izlenebileceği düzen kurularak,Yatırımcının da her zaman ulaşabileceği Doküman Yönetimi oluşturulur. 

İnşaat Sahası Planlaması

Projenin yapılacağı arazinin hali hazır durumu, şantiyeye bağlanacak elektrik, su imkanları, ulaşım alternatifleri, varsa şantiyede kullanılabilecek mevcut yapılar,  inşaatın türü,  yapım metodu, inşaatın yapım süresi ve iklim koşulları dikkate alınarak tüm sahanın planlaması yapılır.

İnşaat Yönetim Planını Hazırlanması

Tüm Şantiye çalışma sistemini gösterecek nitelikte organizasyon şeması çizilerek, Projede çalışacak kişilerin görev, sorumluluk ve yetkileri belirlenir. İnşaatın başından sonuna kadar uygulanacak talimatlar ve prosedür hazırlanır. 

Yatırımcı açısından çok önemli olan Süre – Maliyet– Kontrol kalemlerinin izlenebileceği çizelge yapılır.

Bunun için yapılması gereken yazışmalar, evraklar ve sorumluluklar tablosu oluşturulur.

Tüm imalatlarda kullanılacak malzemelerin şantiyeye teslimlerinde kullanılacak olan kontrol ve kabul esaslarını gösteren Girdi kontrol Tablosu hazırlanır. 

Zaman Yönetimi

Şantiyede yapılacak olan tüm imalatların listesi hazırlanır. Uygulama Projelerinden bu imalatlara yönelik olarak alınan metrajlar ve/veya miktarlar göz önüne alınarak “İmalat İş Programı” hazırlanır.

Güncel durum takip edilerek önceden belirlenmiş zaman dilimlerinde iş programı düzenli olarak güncellenir. 

Tüm Taşeronların, iş programına uyumu, performansları takip edilerek olası gecikmeler önceden belirlenir, önlem alınır ve bu çalışmalar Proje Yapımcısına düzenli olarak rapor edilir. 

Kalite Denetimi ve Yönetimi

Şantiyede yapılacak olan imalatların hangi noktalarda kontrol edileceğini ve bu kontrolleri yapacak olan sorumluları gösteren “İmalat Kontrol Planı” hazırlanır. Tüm Kontrolörlük Hizmetleri bu plana göre yürütülür.

Gerektiğinde testler yapılır, kontroller ve gözlemler yapılarak, yapılanimalatların, iş başlangıcında hazırlanmış ve imzalanmış olan şartnamelere uygunolarak yapılıp yapılmadığı denetlenir. 

Maliyet Kontrolü ve Yönetimi

Şantiyede yapılan imalat “Anahtar Teslim” verilmişse, bu işin şartnameye uygunluğu kontrol edilir. Ancak, “Anahtar Teslim olarak verilmemişse”  imalat miktar kontrolleri de yapılır. Proje tasarımı sırasında öngörülen maliyetler ile inşaat yapımı sırasında gerçekleşen maliyetler karşılaştırılır. Farklılıklar varsa bütçe revizesi gerektiği Yatırımcıya işin her safhasında yazılı rapor ile bildirilir.

Belli periyotlarda nakit akış programı güncellenir.  Maliyetleri düşürebilecek önlemler Yatırımcıya sunulur, yatırımcının onayladıkları işleme konulur. Şantiyedeki tüm Yüklenicilerin hak edişleri yapılır, ödemeleri kontrol edilerek onay verilir.

Yüklenicilerin iş teslimlerinde kesin hesapları yapılarak Yatırımcıya yazılı rapor verilir. 

Sözleşme Yürütümü

Şantiyedeki tüm Yüklenicilerle, işe başlamadan önce kesinlikle yazılı sözleşme yapılır. Sözleşmesi olmayan hiçbir Yükleniciye şantiyede iş verilmez,işe başlatılmaz. Bu Yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin, koşullarına uygun şekilde yürütülmesi sağlanır.

Yine de sözleşmeye aykırı olan konular olursa, bunlar tespit edilir,düzeltilmesi için Yükleniciye uyarılar yapılır. Buna rağmen uyuşmazlıklar devam ederse, Proje Yatırımcısına bilgiverilerek sorun çözülmeye çalışılır.  

Geçici Kabul ve Kesin Kabul

Yüklenicilerle, iş başlangıcında yapılmış olan İş Sözleşmeleri, Genel ve Teknik şartnamelerin tüm kriterleri göz önüne alınarak, Yüklenicilerin yaptıkları tüm imalatlar tekrar kontrol edilir. Varsa eksiklikler tespit edilerek listelenir.

Yüklenici tarafından tüm eksiklikler giderildikten sonra “Geçici Kabul” yapılır.  İş Başlangıcında Sözleşmeye Garanti Süresi konulmuşsa, garanti süresi sonunda aynı inceleme tekrarlanarak “Kesin Kabul” yapılır.