Proje Yönetimi

Proje Yönetimi hizmetlerimiz; uygun teknikler, yetenekler ve bilgi birikimlerini kullanarak bir inşaat projesinin, başlangıcından bitimine kadar olan süreçleri, işin başından planlamak, organize etmek, denetim, kontrol ve yürütmesini sağlama aşamalarını kapsamaktadır.

Bu hizmetimizdeki esas amacımız, Zaman, Bütçe ve Kalite kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, projenin en iyi kalitede, en iyi bütçe ile ve en makul sürede bitmesini sağlamaktır.

Proje Yönetiminin başarısı ise, işin başından öngörülen hedefler ile işin sonunda gerçekleşen Zaman, Bütçe ve Kalitenin, birbiri ile örtüşme yüzdesidir. 


Bu nedenle aşağıda belirtilen çalışmaların her birinin ayrı önemi olup, bir bütün halinde gerçekleştirildiğinde başarı oranı artacaktır. 

Tasarım Esasları ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Yapılacak olan Projenin tasarımındaki ana esaslar, Mimari açıdan vaziyet planından başlayarak, yerleşim, ana kütle, birden fazla kütle varsa, bu kütleler arasındaki ilişkiler, işlevler ve bunlar için gereken Mimari ihtiyaçlar belirlenir. 

Tasarımı Yapacak Ekiplerinin Belirlenmesi

Projenin tasarımını yapacak Mimari Ekipler ve İşletme,Yönetim, Pazarlama vb konularda özel hizmet verecek Danışmanlar varsa bu ekiplerin seçimi yapılır. Yatırımcının onayına sunulur, Alınan kararlar doğrultusunda bu Ekipler ile İş Sözleşmeleri yapılarak Organizasyon Şeması yapılır.  

Mimari İşlevlerin Planlaması ve Avan Projeler

Proje bir bütün olarak ele alınarak, her bölümün işlevleri ve birbiri ile ilişkisi incelenir, mimari, mekanik ve elektrik avan projelerinin çizimini yapacak ekiplerle çalışma yapılır. Burada, yapılan projelerin, tasarım esaslarına, maliyet, kalite ve imalat süresine uygunluğu da denetlenir

İç Mimari Malzeme Seçimleri

İç Mimari Konsept belirlenerek, bu konsepte uygun mimari, elektrik ve mekanik malzeme tipleri seçilir, listelenir ve Proje Yatırımcısının onayına sunulur. Yatırımcı tarafından onaylanan listeler kesinleştirilir ve uygulama projesine esas olur. 

Uygulama Projeleri Çizimi

Yatırımcının onayından geçen Avan Projeler, ilgili Belediyelerden de onaydan geçirildikten sonra, Mimari ve İç Mimari uygulama  projeleri, Statik, Mekanik ve Elektrik uygulama projelerinin daha önce belirlenmiş Ekipler tarafından çizilmesinin organizasyonu ve takibi yapılır.  

İnşaat Ruhsatı ve Yasal İzinler Danışmanlığı

İnşaat Ruhsatının alınması ve İskan Belgesi alımı aşamasına  kadar  gereken tüm yasal işlemleri anlatan bir rapor hazırlanarak Yatırımcıya sunulur. Tüm mali harcamaların Yatırımcı tarafından karşılanacağı bu aşamada anlaşma sağlandığı takdirde, işlemlerin takibi için Danışmanlık hizmeti verilir.