İmar Barışı Süreç Yönetimi

Türkiye Gayrimenkul Sektöründeki yapıların  % 50’sinde yıllardır çözülemeyen kronik sorunlar var:

Ruhsatsız yapılmış Binalar,

Ruhsata aykırı yapılmış ilave inşaat imalatları,

İskan alınması mümkün olmayan yapılar,

Kat Mülkiyeti kurulamayan Bağımsız Bölümler…

Ve bunların getirdiği onlarca sorun…

İmar Barışı ile bu sorunlardan kurtulmak mümkün…

 Ancak İmar Barışından “En iyi, En Verimli şekilde yararlanmak için…”

 PROFESYONEL DESTEK ŞART …

 İmar Barışından faydalanmak, Yapı Kayıt Belgesi almak , kaçak ve ruhsata aykırı yapılmış birimlerin yasallaşması, bitmeyen kooperatiflerin bitirilmesi,

hakkınızdaki tüm yıkım, para cezalarının iptali ve kat mülkiyeti işlemleri için;

Network Yapı Çözümleri Profesyonel Kadroları ile hizmetinizdeyiz. 

İmar Barışı Nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen geçici 16. Madde ile halk arasında “İmar Barışı” olarak adlandırılan kısmen imar affı diyebileceğimiz uygulama yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Geçici Madde 16- (Ek:11/5/2018-7143/16 md.)

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların

kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla,

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara

31/10/2018 tarihine kadar başvurulması,

bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve

31/12/2018tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde

Yapı Kayıt Belgesi verilmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Geçici 16. maddenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf

Kanunun devreye girmesi akabinde

6 Haziran 2018 tarihinden 30443 sayılı resmi gazetede

Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla

"Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" yayınlanmıştır.

Tüm tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm


İmar Barışında Kazancınız Nelerdir?

1.İmar Barışı’ndan faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara

elektrik, su vedoğal gaz bağlanabilecektir.

 

2.Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için,kaçak yapıdan dolayı yıkılma endişesi son bulacaktır.

Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

 

3.İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

 

4.Yapı Kayıt Belgesi Sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

 

5.Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri şartıyla,

Yapı Kullanma İzin Belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması

ve varsa imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, daha önce Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar , bir bedel daha ödenecektir.

 

Bu işlemlerin sonucunda

Kat Mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacaktır.

 

6.Kat irtifakı ve kat mülkiyetikurulduğu için bina;

teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

 

Sonuç olarak;

İmarla, Proje ve Ruhsatla ilgili sorunları olan her yapı,

“ Ekonomik olarak değer kaybeder…”

“ İMAR BARIŞI İLE SORUNLARINIZI ÇÖZERKEN , MÜLKÜNÜZÜ DEĞER KATARSINIZ… ”

 

İmar Barışında Sizlerle Nasıl Çalışıyoruz?

İmar Barışı kapsamında,

her biri kendi alanında Uzman kadrolarımızla Sizlere 3 aşamada hizmet veriyoruz.


1. Aşama:  İmar Barışına Uygunluk Tespiti Danışmanlığı

Mülkünüz ile ilgili olarak Belediye, Tapu, Kadastro’da profesyonel inceleme yapıyoruz.

Yasaya uygun olmayan mülklerle ilgili başvuru yapmanızı, yatırdığınız harçlarınızın yanmasını,  aynı zamanda hukuken “Yalan Beyanda” bulunmuş durumuna düşmenizi engellemiş oluyoruz.

MülkünüzünKat Alanları ölçümlemesini yaparak “Bina Metrajlarını” çıkarıyoruz.  Metraj hatasından dolayı ceza-i işlemeuğramanızı önlüyoruz.

Tüm bu çalışmaların sonucunu, yazılıFizibilite Raporu ile Size sunuyoruz.

 

 2. Aşama:  Yapı Kayıt Belgesi Teknik Danışmanlığı

İmar Barışına uygun Mülklerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri Sisteme girişe hazırlıyoruz.

E-Devlet üzerinden Mülk Sahibi ve Gayrimenkul ile ilgili tüm detay bilgi ve belgelerin doğru bir şekilde sisteme yüklenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Tüm bu işlemleri, Sizin adınıza takip ediyor, Yapı Kayıt Belgesinin alınması ile bu aşamaları bitiriyoruz.

 

3. Aşama: Kat Mülkiyetine Geçiş İşlemleri Danışmanlığı

Yapı Kayıt Belgesinin alınmasını takiben,Teknik Ekiplerimizin çalışmalarını başlatıyoruz.

Harita Mühendislerimiz ile, yasal olarak istenen “Zemin Tespit Tutanağı” hazırlanıyor,

Mimari Ofisimiz ile, yine zorunlu olan  “Hali hazır durum Mimari Röleve Projesi” çiziliyor,

Gayrimenkul Danışmanlarımız ile “Kat Mülkiyetine esas olacak Yönetim Planı”  hazırlanıyor,

Tüm Uzman Ekiplerimiz ile, gerekli belge/dokümanların hazırlanması işlemlerini tamamlayıp,  Tapu Dairesinde  Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetine Geçiş sürecini bitiriyoruz.

 

İmar Barışı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?

1. İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

 

2. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

 

3. İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

 

4. Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz,müktesep oluşturmaz.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 

5. İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

 

6. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

 

7. İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

 

8. İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek

 

9. Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

 

10. Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar

 

11. Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?

Fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf

 

12. Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali  hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

 

13. Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

 

14. Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?

3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.

 

15. Hazine adına kayıtlı 2B kapsamındaki taşınmaz üzerine yapılan yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?

Evet, 2B kapsamında olması Yapı Kayıt Belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.

 

16. İmar Barışı kapsamında Hazine taşınmazını satın almak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle hazine taşınmazı üzerinde bulunan yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmalıdır. Daha sonra satışı mümkün olan taşınmazlar talep üzerine rayiç değer üzerinden Bakanlığımızca hak sahiplerine satılacaktır.

 

17. İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

Evet, Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

 

18. Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

19. Kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi?

Hayır, kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir.

 

20. İmar mevzuatı dışına çıkan yani fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

Evet, bu yapılar da imar barışı kapsamında Yapı KayıtBelgesi alabilecekler.

Örneğin imarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?

Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Yani 4 kat geçerli olacaktır.

 

21. Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

Evet, bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 

22. Yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi ?

Hayır, öncelikle Yapı kayıt belgesi alınmalıdır.

 

23. Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.

 

24. Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir.

 

 25. Yapının31.12.2017 tarihinden önce yapıldığının tespiti mümkün olmadığından kontrol nasıl yapılacaktır?

Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

26. Yapı Kayıt Belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 

27. Hisseli yapılarda bir kişi Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödediğinde diğer maliklerden hangi usul ile kendi paylarına düşecek bedeli talep edecektir?

Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden YKB düzenlenmez. Yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hukuk hükümleri çerçevesinde diğer maliklerden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

 

28. Sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.

 

Hizmet Ekibimiz